Skip to:

Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, chuyên viên chính theo công văn số 404/ĐHHHVN-TCHC