Skip to:

Nghị quyết Về việc thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2022, xây dựng Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.