Skip to:

Nghị quyết Về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng điện, điện tử và tự động hóa.