Skip to:

Nghị quyết Về việc điều chỉnh phương án tổ chức, sắp xếp một số đơn vị theo phương án đã được phê duyệt đối với Trung tâm ĐT&GTVL, Ban QLKNT (Khu C, Khu Quán Nam) và Phòng CTSV.