Skip to:

Nghị quyết Về việc cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả công tác quản lý và khai thác Tàu huấn luyện VMU Việt - Hàn.