Skip to:

Nghị quyết Về báo cáo tiến độ thực hiện rà soát, sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020.