Skip to:

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.