Skip to:

Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam