Skip to:

Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 đối với chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải quản lý: Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN