Skip to:

Kế hoạch liên tịch Tổ chức Hội thảo đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO năm 2020 Chủ đề: cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương học phần, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu thực tiễn