Skip to:

Hướng dẫn về việc thực hiên công tác kiểm kê tài sản thời điểm có đến 0 giờ ngày 01/01/2022