Skip to:

Hướng dẫn về trình tự thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hiệu trưởng