Skip to:

Hướng dẫn công tác thẩm định tờ trình các báo cáo, dự thảo, đề án của Hiệu trưởng trình Hội đồng trường