Skip to:

Công văn số 236/ĐHHHVN-TCHC v.v điều chỉnh Đề án tổ chức, sắp xếp các đơn vị theo Nghị quyết số 48-NQ/ĐU ngày 31/8/2022