Skip to:

Công văn số 1395/ĐHHHVN-TCHC về việc thẩm định Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.