Skip to:

QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
BM.09.QT.PDT.01.-DE-CUONG-CHI-TIET-HỌC-PHAN-GIANG-DAY-BANG-TIENG-ANH-13.4.2018 QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.08.QT.PDT.01 - Tờ trình của đơn vị QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.07.QT.PDT.01 - Biên bản nghiệm thu cấp trường QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.06.QT.PDT.01 - Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.05.QT.PDT.01 - Mẫu Chương trình đào tạo tóm tắt QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.04.QT.PDT.01 - Bìa Chương trình đào tạo QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.03.QT.PDT.01 - Mẫu đề cương chi tiết học phần thực tập QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.02.QT.PDT.01 - Mẫu đề cương chi tiết học phần QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
BM.01.QT.PDT.01 - Tờ trình của đơn vị cơ sở QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
QT.PDT.01- Quy trình triển khai ngành học, môn học mới QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới Tải về
Subscribe to QT.PDT.01 - Quy trình triển khai ngành, môn học mới