Skip to:

Phòng tổ chức cán bộ

Tên tài liệusort ascending Phân mục Tải về
Thông tư số 08 năm 2013 Kê khai tài sản Tải về
BM.02.QT.TCCB.02-Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng toàn trường QT.TCCB.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.01b.QT.TCCB.02-Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị QT.TCCB.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.01a.QT.TCCB.02-Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị QT.TCCB.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
QT.TCCB.02-Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giảng viên QT.TCCB.02 - Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên Tải về
BM.05.QT.TCCB.01 - Báo cáo kết quả thử việc QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.04b.QT.TCCB.01 - Phiếu kiểm tra chuyên môn giảng viên QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.04a.QT.TCCB.01 - Phiếu kiểm tra chuyên môn kỹ thuật viên QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.03.QT.TCCB.01 - Kế hoạch tuyển dụng nhân sự QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về
BM.02.QT.TCCB.01- Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng QT.TCCB.01 - Quy Trình tuyển dụng cán bộ, giáo viên Tải về

Pages

Subscribe to Phòng tổ chức cán bộ